وبگاه شخصی محسن زمانی

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

پاسخ سوال 7 میانترم

7- برنامه ای بنویسید که با گرفتن سه عدد از کاربر، به عنوان ضرایب یک معادله ی درجه دو (به فرم استاندارد ax2 + bx + c) و محاسبه ی delta به شکل زیر، ریشه های آن معادله را محاسبه و چاپ کند. delta = b2 - 4ac اگر delta کوچکتر از صفر بود چاپ کند معادله ریشه حقیقی ندارد. اگر delta مساوی صفر بود ریشه ی مضاعف آن را مطابق فرمول زیر محاسبه و چاپ نماید: x = -b / 2a اگر delta بزرگتر از صفر بود، ریشه های آن را مطابق فرمول زیر محاسبه و چاپ کند. x1 = (-b + sqrt (delta))/ 2a x2 = (-b - sqrt (delta))/ 2a تابع sqrt، جذر یک عدد را محاسبه می کند. این تابع به همراه تابع pow که برای محاسبه توانم بکار می رود در فایل کتابخانه ای math.h می باشد. بنابراین در ابتدای برنامه بایستی خط زیر را قبل از شروع تابع main بیاوریم.

 

پاسخ سوال 6 میانترم

<P>6- برنامه ای بنویسید که پنج عدد (صحیح) از کاربر دریافت نموده  و مجموع ماکزیمم و مینیمم آنها را چاپ کند. مثلا به ازای ورودی های 3، 1، 5، 9 و 6، در خروجی عدد 10 (حاصل 9+1) را چاپ کند

پاسخ سوال 5 میانترم

5- برنامه ای بنویسید که اندازه دو ضلع یک مستطیل را گرفته و محیط و مساحت آن را محاسبه نموده و نمایش دهد.

پاسخ سول 4 میانترم

4- برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را از کاربر گرفته و مقلوب آن را نمایش دهد. مثلا مقلوب عدد 159 برابر است با 951.

 

پاسخ سوال 4 میانترم

پاسخ سوال 3 میانترم

3- برنامه ای بنویسید که خروجی آن مطابق عبارت زیر باشد

   *   

**  

*****

 

پاسخ سوال 3 میانترم

پاسخ سوال 2 میانترم

2- الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد را از کاربر گرفته و تمام مضارب صحیح آن را چاپ کند. مثلا:

input N = 14

output: 1  2  7  14


* در این مثال نیز به جهت اینکه باید به ازای تمام اعداد از یک تا آن عدد، کنترل شود که آیا این عدد مضرب عدد ورودی مان است، نیازمند استفاده از حلقه ی تکراریم. گفتیم که برای حلقه های تکرار معمولا به یک متغیر شمارنده با مقدار دهی اولیه هستیم، که طی هر بار اجرای حلقه مقدار آن افزایش یا کاهش می یابد. همچنین نیازمند شرطی برای ادامه یا خاتمه حلقه هستیم. 

 

1- شروع

2- یک عدد از کاربر بگیر و در متغیر N قرار بده

3- متغیر i را به عنوان شمارنده و مقدار اولیه ی یک را برای آن تنظیم (set) می کنیم.

یعنی 1 ---> i

4- N % i  --->  k

5- اگر k  برابر صفر بود، k را چاپ کن

6- i + 1 ---> i   یا می توان نوشت ++i

7- اگر i <= N بود، آنگاه برو به گام 4

8- پایان

پاسخ سوال 1 میانترم

1- الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد بزرگتر از صفر را خوانده، سپس به تعداد آن عدد، اعداد دیگری را خوانده، مجموع آن ها و میانگین آن ها را نمایش دهد.

* از آنجا که قرار است به تعداد نامشخصی یکسری عملیات تکرار شود (در این مثال، عملیات گرفتن عدد جدید و افزودن آن به جمع قبلی ها)، بایستی از حلقه ی تکرار استفاده نمود.

1- شروع

2- یک عدد از کاربر بگیر و آن را در متغیر N قرار بده.

3- چنانچه N کوچکتر از یک بود برو به گام 2

4- یک متغیر برای نگهداشتن جمع اعداد ورودی به نام sum در نظر بگیر و مقدار اولیه آن را برابر صفر قرار بده. (0 ---> sum )

5- یک متغیر به نام i در نظر بگیر تا به عنوان یک شمارنده برای حلقه ی تکرارمان باشد. مقدار آن را برابر صفر قرار بده. ( 0 ---> i )

6- یک عدد از کاربر بگیر و در x قرار بده.

7- x را با sum جمع کن و حاصل را مجددا در sum قرار بده. یعنی x + sum ---> sum

8- چون عملیات گرفتن عدد و جمع برای یک عدد تمام شده، به i  یک واحد اضافه کن و نتیجه را مجددا در i قرار بده. به طور خلاصه این گام برابرست با i + 1 ---> i

9- اگر i < N بود آنگاه برو به گام 6

10- برای بدست آوردن میانگین کافیست مجموع (sum) را بر تعداد (N) تقسیم می کنیم و در یک متغیر به نام Average قرار می دهیم. به طور خلاصه یعنی: sum / N ---> Average

11- sum را چاپ کن.

12- Average را چاپ کن

13- پایان

برنامه جلسه دوم

برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح و اعشاری را داخل دو متغیر از نوع صحیح و اعشاری بریزد. عدد صحیح را به مقدار یک واحد افزایش دهد. سپس مجموع آن ها را محاسبه کند و در یک متغیر قرار دهد. در نهایت مجموع را نمایش دهد.

پاسخ:

می دانیم که مجموع دو عدد صحیح و اعشاری، یک عدد اعشاری می باشد و بنابراین متغیری که مجموع را نگهداری می کند باید از نوع اعشاری (float) باشد.

#include <stdio.h> // header file to use printf()
#include <conio.h> // header file to use getch()

void main()
{
 int x = 2; // x is a variable to maintain an integer number
 float y = 2.1; // y is a variable to maintain a decimal number
 float result; // result variable maintains sum of x and y
 x++; // another form for x = x + 1;
 result = x + y;
 printf ("\n%d + %f = %f", x, y, result); // prints result on the monitor
   printf ("\n\nGood Bye");
 getch(); // waits till you press a key and then program would be closed.
}

 

نمایش کد در محیط کامپایلر و خروجی آن را در شکل های زیر می بینید.

نمایش مجموع دو عدد صحیح(int) و اعشاری(float)

خروجی:

 

نکته: گذاشتن سِمی کالِن ; در پایان هر دستور اجباری است.

نکته بعدی: درج کامنت یا توضیحات اجباری نیست اما باعث خوانایی بیشتر برنامه میشود.

نکته مهم: این درس را جدی بگیرید؛ در غیر اینصورت عواقب آن متوجه خود شما خواهد بود.

موفق باشید.

نوشتن یک برنامه ساده

برای آشنایی دانشجویان با محیط برنامه نویسی سی، در این پست مراحل نوشتن یک برنامه ساده را نشان می دهیم.

1- ابتدا از مسیر نصب برنامه، بورلند سی را باز کنید. به عنوان مثال C:\BC5\BIN\bcw.exe

اجرای برنامه

2- در برنامه ی بورلند از مسیر زیر یک فایل جدید ایجاد کنید. File > New > Text Edit

ایجاد یک ویرایشگر جدید

3- در محیط ایجاد شده، کدهای زیر را وارد کنید:

#include <stdio.h> // header file to use printf("....") function
#include <conio.h> // header file to use getch() function

// program starts from here!
void main()
{
printf ("Mohsen\n"); // prints Mohsen on the monitor
printf ("Zamani"); // prints Zamani on the monitor
getch(); // waits till user press a key
} // end the program

وارد نمودن کد

4- بعد از نوشتن کد، آن را اجرا (run) کنید. می توانید از کلیدهای Ctrl + F9 استفاده کنید. شکل زیر خروجی برنامه بالا را نشان می دهد.

خروجی برنامه

5- برنامه نوشته شده را ذخیره کنید.

نکته: برای درج توضیحات اضافی در مورد کد نویسی و الگوریتم، در میان کدهایتان می توانید از دوبار اسلش // استفاده کنید. لازم به ذکر است که نوشته هایی که بعد از // و تا انتهای همان سطر می آیند، جزو کد برنامه محسوب نمی شوند، اجرا نمی شوند و فقط برای افزایش خوانایی استفاده می شوند. به عنوان مثال، با اجرای کد زیر تنها Sama بر روی صفحه چاپ می شود.

printf("Sama"); // In khat be onvane comment ast va dar barname chap nemishavad.

دانلود IDE

دانشجویان عزیز برای دانلود بورلند سی پلاس پلاس از مسیر زیر استفاده کنند. حجم فایل 85.5 مگابایت

دانلود بورلند سی


گزارش تخلف
بعدی